Đào tạo Online


Đào tạo online

Chân dung của một CEO
Chân dung của một CEO
8 Bài học 999,000 VNĐ
Văn hóa Doanh nghiệp
Văn hóa Doanh nghiệp
22 bài học 999,000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Nghệ thuật lãnh đạo
9 bài học 999,000 VNĐ
Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro
7 bài học 999,000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Kỹ năng làm việc hiệu quả
15 bài học 699,000 VNĐ
Kỹ năng tạo động lực
Kỹ năng tạo động lực
10 bài học 699,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
10 bài học 699,000 VNĐ
Phương pháp trả lương 3P
Phương pháp trả lương 3P
14 bài học 899,000 VNĐ
Kaizen và 5S
Kaizen và 5S
10 bài học 899,000 VNĐ
Chính sách Marketing
Chính sách Marketing
7 bài học 699,000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh
Trưởng phòng Kinh doanh
17 bài học 699,000 VNĐ
Đàm phán trong kinh doanh
Đàm phán trong kinh doanh
5 bài học 699,000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán
Nghệ thuật đàm phán
11 bài học 699,000 VNĐ
Quản lý chi phí
Quản lý chi phí
10 bài học 899,000 VNĐ
Quản lý dòng tiền
Quản lý dòng tiền
12 bài học 899,000 VNĐ
Tư tưởng về quản trị
Tư tưởng về quản trị
10 bài học 999,000 VNĐ
Hệ thống quản trị
Hệ thống quản trị
10 bài học 999,000 VNĐ
Quản lý kênh phân phối
Quản lý kênh phân phối
13 bài học 699,000 VNĐ
Tuyển dụng và bổ dụng
Tuyển dụng và bổ dụng
11 bài học 899,000 VNĐ
Quản lý sếp
Quản lý sếp
13 bài học 699,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho online
Nghiệp vụ quản lý kho online
17 bài học 899,000 VNĐ
Nghề nhân sự
Nghề nhân sự
15 bài học 899,000 VNĐ
Chiến Lược Marketing
Chiến Lược Marketing
20 bài học 699,000 VNĐ
Building global brand
Building global brand
8 bài học 999,000 VNĐ
Marketing căn bản và sáng tạo
Marketing căn bản và sáng tạo
10 bài học 699,000 VNĐ
International marketing
International marketing
8 bài học 999,000 VNĐ
Quản trị cảm xúc
Quản trị cảm xúc
11 bài học 699,000 VNĐ
Đàm phán và thương lượng
Đàm phán và thương lượng
13 bài học 699,000 VNĐ
Nghề chăm sóc khách hàng
Nghề chăm sóc khách hàng
11 bài học 699,000 VNĐ
Giải phóng lãnh đạo
Giải phóng lãnh đạo
11 bài học 999,000 VNĐ
Hoạch định và quản lý 4M
Hoạch định và quản lý 4M
11 bài học 899,000 VNĐ
Chiến lược sản xuất
Chiến lược sản xuất
9 bài học 899,000 VNĐ
Đào tạo Online - Khóa học CEO