NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chuyên gia - Giảng viên

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Chuyên gia trưởng – Giảng viên Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI. Ông là người nghiên cứu,  hướng dẫn về các chuyên môn chính: Chiến lược, Thương Hiệu và những môn học khác, tham gia  nhiều dự án tư vấn và hiện là cố vấn trưởng cho một số doanh nghiệp.
Ông là  tác giả và chủ biên của một số sách đã xuất bản như: Những điều khó nói trong Tiếng Anh (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2008), Lập kế hoạch Marketing hoàn hảo (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2012).

Khóa học của Giảng viên

CEO Toàn diện
Hà Nội >
CEO Toàn diện
25/9/2022 Liên hệ
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO Toàn diện
Hồ Chí Minh >
CEO Toàn diện
25/6/2022 Liên hệ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG