Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Nghiệp vụ quản lý kho
25/6/2022 2,000,000 VNĐ
Quản lý con người
Quản lý con người
12/6/2022 1,000,000 VNĐ
Quản lý con người
Quản lý con người
11/6/2022 1,200,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Nghiệp vụ quản lý kho
20/08/2022 2,000,000 VNĐ
Quản lý chi phí
Quản lý chi phí
10 bài học 899,000 VNĐ
Quản lý dòng tiền
Quản lý dòng tiền
12 bài học 899,000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Quản lý kênh phân phối
Quản lý kênh phân phối
13 bài học 699,000 VNĐ
Quản lý sếp
Quản lý sếp
13 bài học 699,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho online
Nghiệp vụ quản lý kho online
17 bài học 899,000 VNĐ
Hoạch định và quản lý 4M
Hoạch định và quản lý 4M
11 bài học 899,000 VNĐ