Tổ trưởng sản xuất
Tổ trưởng sản xuất
1/7/2022 4,800,000 VNĐ