nguyen-truong-minh

Liên hệ

Nguyễn Trương Minh

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về quản trị

Giới thiệu

Chuyên gia về quản trị

Nguyên Giám đốc dự án đào tạo của World Bank