NGUYỄN TRƯƠNG MINH

NGUYỄN TRƯƠNG MINH

Chuyên gia - Giảng viên

NGUYỄN TRƯƠNG MINH

Chuyên gia về quản trị

Nguyên Giám đốc dự án đào tạo của World Bank

Khóa học của Giảng viên

CEO Toàn diện
Hà Nội >
CEO Toàn diện
27/11/2022 28,800,000 VNĐ
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
NGUYỄN TRƯƠNG MINH