Lương và chế độ đãi ngộ

Khoá học lương và chế độ đãi ngộ nhằm định hướng cho các doanh nhân, doanh chủ cách thức xây dựng hệ thống thù lao phù hợp hơn cho công ty mình.

(0)

Lương và chế độ đãi ngộ - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Người lao động là tác nhân chủ yếu của mọi hoạt động trong các doanh nghiệp. Họ cũng chính là người quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, việc đảm bảo lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho người lao động là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh các hình thức tiền lương, doanh nghiệp cần áp dụng với các chế độ khen thưởng và các phúc lợi hợp lý với khả năng cống hiến của người lao động.

Những biện pháp khuyến khích người lao động sẽ giúp họ có thể phát huy hết năng lực của mình, cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Đây chính là một cách gián tiếp giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. 

Thấy được tầm quan trọng của thù lao và nhận biết về những điểm còn hạn chế của công tác này tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, khóa học “Lương Và Chế Độ Đãi Ngộ” nhằm định hướng cho các doanh nhân, doanh chủ cách thức xây dựng hệ thống thù lao phù hợp hơn cho công ty mình.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
  • Các giám đốc nhân sự, giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kiến thức về hệ thống thù lao trong doanh nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Thông qua khóa học, học viên sẽ thấu hiểu vai trò của thù lao trong vòng đời của một nhân viên.
  • Nắm vững các kiến thức cốt lõi về hệ thống thù lao trong doanh nghiệp, bao gồm cả phần tài chính và phần phi tài chính, các yếu tố bên trong – yếu tố bên ngoài quyết định hệ thống thù lao.
  • Nắm vững công cụ đo lường để tính toán, xây dựng bảng lương.
  • Khóa học giúp học viên có thể hiểu và xây dựng một chế độ thù lao phù hợp cho người lao động, tạo động lực tích cực cho đội ngũ nhân viên làm việc và gắn bó với công ty.

Nội dung chương trình

CHƯƠNG 1 : VAI TRÒ CỦA LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TRONG VÒNG ĐỜI CỦA 1 NHÂN VIÊN 1

Bài 1: Tổng quan về lương và chế độ đãi ngộ trong một doanh nghiệp

CHƯƠNG 2 : LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ - PHẦN TÀI CHÍNH 4

Bài 2: Lương và chế độ đãi ngộ trực tiếp - Xây dựng thang bảng lương
Bài 3: Lương và chế độ đãi ngộ trực tiếp - Các phần thưởng
Bài 4: Lương và chế độ đãi ngộ gián tiếp – Theo luật định
Bài 5: Lương và chế độ đãi ngộ gián tiếp - Tự nguyện

HƯƠNG 3 : LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ - PHẦN PHI TÀI CHÍNH 3

Bài 6: Mối quan hệ giữa trả lương với sự công bằng và tạo động lực
Bài 7: Các yếu tố bên ngoài quyết định
Bài 8: Các yếu tố bên trong quyết định

CHƯƠNG 4 : CÁC TRÁCH NHIỆM VÀ CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG 2

Bài 9: Các trách nhiệm
Bài 10: Công thức đo lường

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn